Valokuva / Boris Karppelan sota-ajan Aunus / Itäkarjalaisia upseereita

Itäkarjalaisia upseereita