Valokuva / Boris Karppelan sota-ajan Aunus / Kalasaalis Suopohjassa

Kalasaalis Suopohjassa