Valokuva / Boris Karppelan sota-ajan Aunus / Karjalaiset kalastajamme

Karjalaiset kalastajamme