Valokuva / Boris Karppelan sota-ajan Aunus / Leninin ja Stalinin välistä

Leninin ja Stalinin välistä