Valokuva / Boris Karppelan sota-ajan Aunus / Osasto Raskin navetta

Osasto Raskin navetta