Valokuva / Boris Karppelan sota-ajan Aunus / Raskin esikunta kahvilla

Raskin esikunta kahvilla