Valokuva / Boris Karppelan sota-ajan Aunus / Suununsuun kalmistokirkko

Suununsuun kalmistokirkko