Valokuva / Boris Karppelan sota-ajan Aunus / Vepsäläisten vuohia

Vepsäläisten vuohia