Artikkeli / Kalevalaseuralle exlibris

Kalevalaseuralle exlibris