Valokuva / Boris Karppelan sota-ajan Aunus / Tirri, Jokitalo, Eloranta

Tirri, Jokitalo, Eloranta